skip to Main Content

Leder det till jobb då?

Allt oftare får vi frågan om sysselsättningen leder till jobb från handläggare på Af som tänker föreslå oss för en deltagare. Svaret skulle kunna vara en motfråga – hur långt är ett snöre?

För att överhuvudtaget kunna ge svar på frågan så måste vi förstå och acceptera hälsotillståndet och vilka egenskaper och begränsningar deltagaren har. Detta får vi aldrig veta något om i förväg på grund av Af:s sekretess. Vi måste därför alltid skapa oss vår egna bild av deltagaren som bygger på information från deltagaren men framför allt våra egna iakttagelser och erfarenheter i samband med sysselsättningen.

Blåeld har sedan start haft som grundidé att ge våra deltagare en meningsfull sysselsättning som kan leda till något bättre för de flesta.  Av den anledningen gör vi en kartläggning av våra deltagare för att snabbt reda ut eventuella problem som vi måste ta hänsyn till under deras tid hos oss.

Detta har enbart gjorts internt för att kunna planera vårt arbete men även för att tidigt kunna se de förmågor deltagarna har.

Med denna rapport har vi däremot valt att redovisa en del sammantagna resultat lite mer offentligt. Orsaken är främst att den allmänna debatten har skruvats upp och vi oftare stöter på dem som utsätter oss och framför allt våra deltagare för en press som inte sällan går ut över deltagarnas hälsotillstånd och trivsel. Denna förändring märker vi idag också oftare i våra kontakter med politiker och ibland hos några tjänstemän på Arbetsförmedlingen.

Vår redovisning bygger enbart på egna erfarenheter från våra större verksamheter inom Stockholms län och i Västra Sverige.

Totalt antal deltagare som ingått i kartläggningen är 157 personer och finns fördelade i Blåelds verksamheter i Farsta, Alby, Haninge, Södertälje, Skövde, Falköping och Mariestad.

Metod

Resultatet är en sammanställning från de kartläggningssamtal som görs med samtliga nya deltagare, de mittsamtal som görs med deltagarna samt handledarnas samlade erfarenheter.

Svenska språket

Andelen deltagare med svaga kunskaper i svenska språket.

Vi anser att för att vara aktuell för ett arbete krävs att deltagaren får så pass kunskap i det svenska språket att man kan till sig och förstå en säkerhetsinstruktion. För ett allmänt välbefinnande så bör man också hyggligt kunna delta i den sociala samvaron som arbetsplatsen bjuder.

Andelen språksvaga i Blåeld är 36,3% . Här är det viktigt att notera de stora skillnaderna mellan olika verksamhetsorter. Till exempel Alby som har högst andel språksvaga, 74,2%, jämfört med Falköpings 8,3%.

Datakunskap

Det låter kanske pretentiöst att begära datakunskap av en deltagare. Men vi anser att för att överhuvudtaget kunna göra ett bra arbetssök krävs en grundläggande kunskap i att hantera en dator.

Vårt mål är att alla deltagare ska kunna starta en dator, kunna uppdatera sitt CV, skriva en kortare text eller personligt brev, söka information på nätet om det företag man är intresserad av, maila och bifoga en ansökan som bilaga.

Andelen datasvaga är totalt 45,2%. Även här ser vi stora skillnader mellan olika verksamheter men bedömer att en förklaring till detta är vilka som lockas av olika verksamheter.

Psykisk ohälsa

Andelen deltagare som har olika grad av psykosociala problem är relativt hög, 15,3%.

Bland våra deltagare finns ett antal deltagare som har en uttalad diagnos men även de som vi upplever har liknande problem. I denna grupp räknar vi även in de som lider av depressioner i olika former. Det kan vara allt från nedstämdhet till rena utmattningsdepressioner.

Vi är glada att kunna hjälpa dessa deltagare på ett bra vis, inte minst genom Talets Konst men också genom våra möjligheter att anpassa verksamheten efter individen.

Anställningsbarhet

Anställningsbar är ett svårt ord men ändå ett försök att sätta siffror på vår uppfattning om en deltagares möjlighet att kunna få ett arbete och som sedan kan klaras. Vi delar grovt in detta i fyra grupper/nivåer.

  • Den första gruppen är de deltagare där vi ibland ställer oss frågan varför han eller hon inte redan har ett arbete, vilka utgör 1,9%. Vi brukar sammanfatta detta med att det är personer som vi med glädje skulle rekommendera till ”våra bästa vänner”.
  • Den andra gruppen är deltagare som varit hos oss en tid och där vi bedömer att de nu kan klara ett arbete internt hos oss eller en annan hänsynstagande organisation. De utgör 10,8%.
  • Den tredje gruppen är de vi bedömer kommer att klara ett enklare ”skyddat” arbete där arbetsgivaren har möjlighet att visa tålamod och förståelse för deltagarens begränsningar. De utgör 44,6%.
  • Den fjärde gruppen är de vi inte kan se att de vare sig orkar eller klarar ett arbete.
    Dessa deltagare behöver en målinriktad och sympatisk sysselsättning för att hjälpa dem att över huvud taget orka en hel dag ”på jobbet”. De utgör 42,7%.

Om vi till detta betänker Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) undersökning IFAU – Vad är rätt profil för att få ett jobb? kan vi se hur möjligheten till anställning påverkas av etnicitet, ålder, antal barn, antal sjukdagar etcetera så kommer troligtvis möjligheten till arbete att vara än mer dyster.

Utomeuropeiskt födda

Med anledning av IFAU:s undersökning har vi räknat andelen utomeuropeiskt födda deltagare och totalt ser vi att andelen i Blåeld är 48,5%.

Vi har även sett till åldersfördelningen där andelen deltagare som är 55-60 år är 44,6% och deltagare som är 60+ är 12,1%.

Arbetslöshet och hälsa

Att arbetslösheten negativt påverkar hälsan (psykisk) hos den som drabbas är fastlagt i ett antal undersökningar. Arbetsmiljöverkets Hälsokonsekvenser av arbetslöshet 2011:11 visar att  arbetslöshet negativt påverkar den psykiska hälsan.

Vi anser att arbetslöshet även ger negativa effekter i privatlivet, vilka på sikt kan vara ogynnsamt också för hälsa och välbefinnande. Vi har för att få en bild av detta även beräknat andelen ensamstående bland våra deltagare.

Inom Blåeld lever 41,4% i ensamhushåll. Effekterna av detta ser vi när vi noterar närmast anhörig vilket ofta kan vara en ”min gamla mamma” eller en granne.
Att vara en förstående och lyssnande arbetsgivare och ofta en trygg axel att luta sin mot när livet känns tungt och hopplöst är därför en viktig uppgift och funktion som aldrig nämns i den allmänna debatten om oss som anordnare.

Hur lång tid man varit utan arbete är också enligt forskning en faktor som påverkar hälsan. Genomsnittet i Blåeld är närmare 9 år och vi har ett antal deltagare som varit utan arbete i mer än 20 år. En bra anordnare kan vara skillnaden för deltagaren att gå under eller att orka gå vidare.

En stark faktor som skapar mycket oro är nivåerna i aktivitetsstödet. Värst upplever de som uppbär försörjningsstöd detta. Andelen deltagare med försörjningsstöd är 22,9%.

Paradoxalt så ju högre aktivitetsstöden är dess lägre är viljan att ta vilket jobb som helst. Det har till och med förekommit att deltagare tackar nej eller straffar ut sig när en jobbchans finns.

Rehab och motiverande insatser

Vi är glada att fått förtroendet att bistå några deltagare med arbetsträning och rehab-insatser i samarbete med Af. Förutom dessa har vi även ett antal som är i behov av motiverande insatser. Även om gruppen totalt inte är så stor så krävs särskild anpassning och mycket energi från vår sida.

Vi är också glada att se de framsteg dessa deltagare gör vilket ger gott hopp för framtiden.
Gruppen i Rehab och motiverande insatser är 8,3% av den totala verksamheten. Rehab och motiverande insatser utförs främst i Blåeld-akademien i Farsta där möjlighet och kompetens finns för detta.

Missbruk

Gruppen missbrukare är 4,5% totalt inom Blåeld. Tydligheten om våra interna regler om vad som inte accepteras är central och problemen med missbruk har varit små.

Hur långt är ett snöre?

Vi hoppas att det som beskrivs ovan är svaret på frågan om sysselsättningen leder till jobb.

Idag kan vi endast se tre personer vi skulle kunna säga ja på den frågan. Ytterligare 17 deltagare bedömer vi ha en reell chans till arbete inom en överskådlig tid. Övriga 87,3% har en lång resa framför sig.

Lasse Reuterberg, verksamhetschef Blåeld.

 

Fler inlägg om rapporten:

Juni 2013. Intervju med Lasse Reuterberg om rapporten:
Åtta av tio i sysselsättningsfasen är inte anställningsbara!

Juli 2013. Ett samtal om veckan i Almedalen där Blåelds rapport presenterades:
Skugga över fas 3 – eller rent av skymning? Tankar och intryck från Almedalen 2013

November 2013. Intervju med Lasse Reuterberg om reaktionerna på rapporten:
Stort gensvar för Blåelds rapport om fas 3

November 2013. Vi jämför Statskontorets rapport med våra egna erfarenheter:
Rapport från Statskontoret bekräftar Blåelds erfarenheter av fas 3 deltagare

Back To Top
×Close search
Sök