skip to Main Content
Mänskliga Minusposter

Mänskliga minusposter – alla människor presterar inte lika mycket av värde

Allt fler i arbetskraften bidrar med allt för lite i arbetslivet. De utkristalliserar sig som minusposter i företagens bokslut. Hamnar de i arbetslöshet, upptäcker många av dem snart att de inte är välkomna någonstans på arbetsmarknaden längre. De faller genom systemet och befinner sig efter ett par år i fas 3, tillsammans med många andra i arbetsgivarnas ögon olönsamma personer. Hjälpen från Arbetsförmedlingen upplevs av en del som obefintlig. Men även de som får efterfrågade insatser på vägen, upptäcker att det stödet inte är tillräckligt…

Läs mer...
Det Bidde Bara En Tummetott

Det bidde bara en tummetott. Ofta orealistiska förväntningar på arbetsmarknadspolitikens program och projekt

Många arbetsmarknadspolitiska program och projekt upplevs i efterhand som besvikelser. Inte minst sådana, vars syfte varit att få människor från svaga grupper av arbetslösa i arbete. Kan debaclet inte sopas under mattan, blir de ansvariga tvungna att utvärdera insatserna och försöka ge en förklaring till misslyckandet. En central fråga under utvärderingarna bör vara, om förväntningarna på program och projekt varit realistiska. Förstod inblandade aktörer och beslutsfattare svårigheterna? Tog de vederbörliga hänsyn till dessa svårigheter, då ambitionsnivån lades fast? Inte sällan är svaret på dessa frågor nej. Alliansregeringens arbetslinje lämnade…

Läs mer...
Blåeld Inkluderar

Blåeld inkluderar och integrerar de minst efterfrågade på arbetsmarknaden

Denna text bör läsas i anslutning till krönikan Bortvalda och utsorterade - arbetsmarknadens restposter. Den texten ger en bakgrund, som förhoppningsvis ökar läsvärdet av denna krönika. Att inkludera och integrera de minst efterfrågade på arbetsmarknaden Många av deltagarna på Blåeld har av olika skäl varit arbetslösa så länge, att då de börjar i verksamheten har de i realiteten förlorat förmågan att klara av och sköta ett arbete. De behöver praktiskt och socialt stöd för att väcka liv i slocknad kompetens och komma in i vardagsrutiner…

Läs mer...
Arbetsmarknadens Restposter

Bortvalda och utsorterade – arbetsmarknadens restposter

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik handlar i påfallande hög grad om att välja bort och sortera ut människor. De olycksdrabbade som hamnat i fas 3 har blivit bortvalda många gånger. Omsorgsfullt utsorterade. Exkluderade in extenso. Arbetsmarknaden har inte varit nådig; arbetsmarknadspolitiken inte till någon hjälp. Oavsett vilka program och åtgärder som rikets regeringar har använt sig av de senaste decennierna, så kvarstår de grundläggande utstötningsmekanismerna. Utbildningssatsningar kan knappast råda bot på exkluderingens elände. Är det något som är utsorterande, så är det utbildningar. De är sällan individanpassade, utan syftet,…

Läs mer...
Sverige Av Idag

Sverige 2014: Sysselsättningsgap, segregation och utanförskap

Få länder inom OECD har ett större sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda än Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån låg sysselsättningsgraden 2013 på drygt 66 procent för utrikes födda, medan inrikes födda hade en sysselsättningsgrad på drygt 83 procent. Nationalekonomen och forskaren Andreas Bergh har studerat tänkbara orsaker till detta sysselsättningsgap. Därefter har han jämfört troliga orsaker till problemet med de olika politiska partiernas förslag om hur saken ska åtgärdas. Han kommer fram till den nedslående slutsatsen, att politikernas förslag till lösningar tyvärr inte matchar de…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök