skip to Main Content
Ta Ifrån Arbetsförmedlingen Jobbmatchningen, Säger Riksdagens Arbetsmarknadsutskott

Ta ifrån Arbetsförmedlingen jobbmatchningen, säger riksdagens arbetsmarknadsutskott

Först kom Moderaterna med en debattartikel i Svenska Dagbladet i slutet av januari, med krav om att lägga ned Arbetsförmedlingen. I nästa steg hakade resten av allianspartierna på kravet, denna gång i Expressen i mitten av februari.

Nu har Alliansen tagit hjälp av Sverigedemokraterna för att få majoritet i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Resultatet av denna utvidgade allians har blivit ett krav till regeringen Löfven: Ta ifrån Arbetsförmedlingen uppdraget att matcha arbetslösa mot de lediga jobben på arbetsmarknaden. Lägg i stället ut den uppgiften på privata aktörer.

I veckans omvärldsbevakning har vi samlat artiklar, med åsikter, kritik och försvar, från den senaste månadens debatt om Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsutskottets ställningstagande är det färskaste tillskottet i samlingen.

Ställningstagandet är konsistent med de tidigare debattartiklarna från Moderaterna och Alliansen, men delar tyvärr också en svaghet med dessa: den oppositionella knähunden bjäbbar ilsket, men signalerar samtidigt att den inte kommer att bita.

Alliansens debattartikel i Expressen (den 16 februari) avslutas med en uppmaning till regeringen att “utreda hur andra aktörer kan axla ett större ansvar för att stötta arbetssökande till arbete”. En propå som knappast skrämmer det nuvarande riksstyret till omedelbar handling.

Arbetsmarknadsutskottets nybakade ställningstagande kommer i förlängningen – om ingen av parterna ändrar sig – att leda till ett så kallat tillkännagivande i riksdagen. Det vill säga en uppmaning från riksdagsmajoriteten till regeringen att agera så som arbetsmarknadsutskottet vill i det aktuella fallet.

Men regeringen kan välja att strunta i tillkännagivandet, något den med all sannolikhet kommer att göra. Så har skett många, många gånger redan den här mandatperioden, vad gäller tillkännagivanden från oppositionens sida.

Krav om utredning och ett tillkännagivande är klena vapen i det här sammanhanget, då det saknas en samlad opposition som är beredd att löpa linan ut och avsätta regeringen.

Även om samtliga allianspartier i det här fallet går samman med Sverigedemokraterna i utskottsarbetet, så står både Centerpartiets ledare Annie Lööf och Liberalernas befälhavare Jan Björklund fast vid att de inte vill regera med stöd av SD.

Så statsminister Stefan Löfven (S), arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) och övriga statsråd kan fortsätta rycka på axlarna åt bjäbbandet från en splittrad opposition och fumla vidare i nedförsbacken.

Privatisera Arbetsförmedlingen, säger Riksdagens arbetsmarknadsutskott

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift. Det anser Riksdagens arbetsmarknadsutskott:

Regeringen bör se till att förslag läggs fram hur delar av Arbetsförmedlingens uppdrag skulle kunna läggas över på andra aktörer. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till detta.

Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att jobbmatchningen i dag inte fungerar. Trots att många är arbetslösa har arbetsgivare stora rekryteringsproblem och upplever brist på arbetskraft. Arbetsförmedlingen har under lång tid haft låga förtroendesiffror och dåligt resultat. Arbetsmarknadsutskottet anser att Arbetsförmedlingen nu haft lång tid på sig att vända utvecklingen, men inte lyckats med det.

Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form bör därför läggas ned. Utskottet anser att jobbmatchningen borde skötas av andra aktörer och att Arbetsförmedlingen i huvudsak ska ansvara för myndighetsutövning, till exempel anvisa till ett program eller bevilja en insats.

Riksdagen: Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning
Statskoll: Riksdagsmajoritet vill privatisera Arbetsförmedlingen

Ge rätt insatser till arbetslösa med olika förutsättningar

De långvarigt arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden har ofta så pass mycket sämre förutsättningar, att de kräver helt andra insatser än vad de som har närmare till arbete behöver. Detta är något vi har att förhålla oss till då vi diskuterar matchning av arbetslösa mot arbetsmarknaden, anser Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg:

Till sist finns där gruppen långtidsarbetslösa, med betoning på långtid, som står mycket långt från arbetsmarknaden. De kanske aldrig kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, trots generösa bidrag till arbetsgivaren.

Det är den sistnämnda gruppen som vi på Blåeld arbetar med och här gäller inte samma behov som för dem ovanför i de arbetslösas hierarki, utan det krävs helt andra insatser. Med rätt åtgärder, som till exempel ett fungerande fas 3 genom vilket många kom i arbete, skulle deras möjligheter förbättras avsevärt.

En stor del av de tänkbara arbetena för den svagaste gruppen skulle kunna finnas inom den sociala sektorn. Därför gäller det också för ansvariga politiker och Arbetsförmedlingen att hjälpa sociala företag att överleva och växa, genom rätt stöd och anvisningar inom arbetsmarknadspolitiken.

Blåeld: Arbetslösa behöver matchas på rätt sätt mot arbetsmarknaden

Privatisera, säger en arbetsförmedlare

Det är viktigt med en sammanhållen kontrollfunktion som säkerställer att bidrag inte betalas ut felaktigt och att alla som kan står till arbetsmarknadens förfogande, skriver arbetsförmedlaren Mads Lundgaard i en debattartikel i Dagens Samhälle. Men i övrigt, anser Lundgaard, bör allt på Arbetsförmedlingens huvudkontor som inte är myndighetsutövning privatiseras:

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen som inte direkt kan matchas mot ett arbete är i majoritet. Ett annat argument som därför framförs för att lägga ned Arbetsförmedlingen är att förbättra matchningsfunktionen.

Det som inte framkommit i debatten är att Arbetsförmedlingen redan använder ett hundratal privata aktörer för att matcha långtidsarbetslösa. Dessa privata aktörer har mycket goda resultat. Användningen av företag till att matcha de arbetssökande bör därför öka i omfattning.

Jag tycker även man bör införa en bortre parentes i aktivitetsstödet. Det skulle öka incitamenten till att ta ett arbete. I dag kan man ha aktivitetsstöd, som man får efter att man inte längre har rätt till A-kassa, eller har lämnat etableringsuppdraget, i 10-15 år.

Dagens Samhälle: “Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Vid vägs ände

Arbetsförmedlingen har nått vägs ände. Det behövs en genomgripande förändring av den statliga matchningsfunktionen och det kan inte vänta till efter valet, skriver Alliansen i en debattartikel i Expressen:

Vi menar att Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form behöver läggas ner till förmån för en ny struktur där andra aktörer på arbetsmarknaden spelar en betydligt större roll. I dag lägger vi fram ett förslag i riksdagens arbetsmarknadsutskott – det första steget mot en sådan reform.

För att matcha arbetssökande till arbete är upparbetade relationer med arbetsgivarna en förutsättning. Det finns redan hos många aktörer, såsom rekryterings- och bemanningsföretag, sociala företag eller ideella organisationer.

Vi föreslår en ny struktur med en statlig myndighet som framför allt ansvarar för funktioner som myndighetsutövning, kontroll och uppföljning. Själva matchningen och rustningen ska i stället huvudsakligen skötas av andra aktörer.

Expressen: Dags att lägga ner Arbetsförmedlingen

Förmedla det stöd de arbetslösa behöver

Att lägga ner Arbetsförmedlingen och i stället förmedla det stöd de arbetssökande faktiskt behöver, är ett steg mot en bättre fungerande arbetsmarknad. Det skriver Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson (M), i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Förändringar som behöver genomföras är omfattande. Vi moderater föreslår därför att:

1. Arbetsförmedlingen läggs ned. Det innebär att det offentliga uppdraget renodlas och inriktas på att matcha arbetssökande till arbete och öka anställningsbarheten bland de som behöver. En mindre och vassare statlig aktör, som fungerar som ett jobbcenter, behåller myndighetsutövningen och gör en bedömning av de arbetssökandes behov samt upphandlar och följer upp ett begränsat antal etablerade matchningsaktörer som redan uppvisat goda resultat.

2. Väl fungerande matchningsaktörer ska ha ett helhetsansvar för den arbetssökande som inte står längst från arbetsmarknaden. Detta innefattar också att erbjuda kortare arbetsmarknadspolitiska instser. Med ett begränsat antal matchningsaktörer säkerställs att kvaliteten i de insatser som erbjuds håller hög kvalitet.

3. Staten har ett ansvar för de arbetssökande som behöver längre utbildningsinsatser utanför arbetsmarknadspolitiken, innan de kan matchas mot jobb. Kommunerna kommer också att vara viktiga i detta arbete eftersom mycket av utbildningsinsatser finns inom den kommunala verksamheten.

Svenska Dagbladet: Moderaterna: “Lägg ner Arbetsförmedlingen”

Finns ingen “quick-fix” för Arbetsförmedlingen

Nedläggning av Arbetsförmedlingen kommer knappast vara den quick-fix M hoppas på. Det skriver Eva Sjögren på Arbetsförmedlingen till Elisabeth Svantesson och Moderaterna, i ett öppet brev i tidningen Arbetet:

Arbetsförmedlingen jobbar på uppdrag av regeringen som bland annat anger vilka arbetssökande vi ska lägga fokus på och det har i flera år varit just långtidsarbetslösa och nyanlända, så även när ni satt vid makten. När vi i dagsläget använder oss av privata aktörer för dessa sökande har de stora problem att matcha just denna målgrupp till jobb.

Vi lägger också ganska mycket tid på att motivera långtidsarbetslösa att våga “hoppa på tåget” och ta ett arbete med risk att misslyckas. Det pratas över huvud taget för lite om den psykologiska aspekten vid långtidsarbetslöshet i dessa debatter. Efter tio års arbetslöshet blir man kanske inte spontant “tokglad” av ett arbete inom en annan bransch med betydligt lägre ingångslön än man hade sist. Det är en process för arbetssökande att ta sig igenom.

Jag håller med dig [Elisabeth Svantesson] om att Arbetsförmedlingen är ett tungrott maskineri, men mina kollegor säger att den var precis lika tungrodd när ni satt vid makten. Jag hoppas som du på en quick-fix, men som medarbetare “på golvet” är jag tveksam.

Arbetet: Öppet brev till Moderaterna om nedläggning av AF

Nya Arbetsförmedlingen?

Att bli använd som slagträ i politiska utspel är något som Arbetsförmedlingen är van vid, skriver erfarne chefen vid Arbetsförmedlingen Per-Åke Persson i en debattartikel i Expressen:

Återigen är alliansen ute och kräver nedläggning av Arbetsförmedlingen, en politiskt styrd myndighet. Att lägga skulden på en myndighet, som gjort det man fått order om, är att se sig själv som politiker i spegeln och förfasas.

Arbetsförmedlingen har inte haft lång tid på sig att vända utvecklingen. Politiken styr utvecklingen som sig bör i en demokratisk ordning. Men om styrmannen svänger fel så är det inte maskinisten som skall ha skulden. Vill Sveriges riksdag avskaffa Arbetsförmedlingen så blir det så men det är ju bra om man har på sig någorlunda objektiva glasögon och inte demagogiska innan man fattar detta beslut.

Alliansen vill ha “… en myndighet som främst har ansvar för myndighetsutövning, kontroll och uppföljning”. Det var ju precis det ni skapade under era åtta år vid makten och det har tagit oss dit vi är idag. Det var inget som Arbetsförmedlingen bad om!

Expressen: Blir Alliansen nöjda om vi byter namn till “Nya Arbetsförmedlingen”?

Natt i öknen

Bruce Springsteen:

You run sad and free until all you can see is the night.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök