skip to Main Content
Arbetsmarknadspolitiska Satsningar 2017

Arbetsmarknadspolitiska satsningar 2017

De senaste inläggen på Blåelds nyhetssida har varit tillbakablickande, på utfallet av arbetsmarknadspolitiken under 2016. Det är dags att vända blicken framåt och se vad regeringen har i beredskap för 2017.

Källmaterial är framför allt Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2017 och regeringens regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2017.

Notera: urvalet nedan är långt ifrån uttömmande. Det finns mycket både bland de arbetsmarknadspolitiska satsningarna och i regleringsbrevet som inte tas upp.

Urvalet i den här texten är gjort med tanke på människor med lång tid i arbetslöshet och svag ställning på arbetsmarknaden.

Insatser för asylinvandrare dominerar

Drygt hälften, 11 stycken, av de 21 specifika punkter som nämns bland regeringens arbetsmarknadspolitiska satsningar har en direkt koppling till asylinvandringen.

Det är framför allt etableringsuppdraget och mottagandet inom kommunerna som får ekonomiska tillskott, kompletterat med en del förändringar av regelverken.

Eftersom flera av satsningarna inom dessa områden tangerar och kompletterar varandra, eller rent av går i varandra, är det inte självklart vad som är bäst att lyfta fram här. Därför rekommenderas den läsare som är intresserad av satsningarna på asylinvandrare att gå igenom hela förteckningen på egen hand. Länk till Arbetsmarknadsdepartementets satsningar återfinns ovan, i andra stycket av ingressen, samt längst ned, i slutet av texten.

Nystartsjobb – förändring av regelverket

Reglerna för nystartsjobb ändras från och med 1 februari 2017.

Ändringarna berör två saker: hur stor del av lönen som arbetsgivaren kan få ersättning för och hur lång tid som en tidigare arbetslös kan ha nystartsjobb.

De nya reglerna ger som mest arbetsgivaren ett belopp som motsvarar två och en halv gånger arbetsgivaravgiften. Med det tidigare regelverket gällde maximalt två gånger arbetsgivaravgiften.

Observera att detta är de maximala beloppen som går att få. Det är inte alla kategorier av arbetslösa som arbetsgivaren kan få så hög ersättning för, vid en anställning med nystartsjobb.

De nya reglerna medger som mest att arbetsgivaren får ersättning för nystartsjobb under två år för en anställd. I vissa fall endast under ett år. I det tidigare regelverket var den maximala stödtiden fem år och för den som är 56 år eller äldre var den maximala stödtiden tio år.

Specifika frågor om det nya regelverket ställs lämpligen till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen: Nystartsjobb

Extratjänster utvidgade till 100 procent

Extratjänsterna är sedan den 1 december 2016 utvidgade till 100 procent, i stället för som tidigare 75 procent.

De har också vidgats till att kunna användas inom äldreomsorgen, med förhoppningen att det ska ge större möjligheter att få tag på en lämplig extratjänst än tidigare.

Numera kan också nyanlända asylinvandrare komma ifråga för extratjänst, förutsatt att personen i fråga har eller har haft en etableringsplan.

Den ursprungliga målgruppen kvarstår givetvis – de personer som har deltagit i Jobb- och utvecklingsgarantin minst 450 ersättningsdagar.

Utbildning med bibehållet aktivitetsstöd inom Jobb- och utvecklingsgarantin

Den 15 augusti 2016 gjordes en förändring inom Jobb- och utvecklingsgarantin, vad gäller möjligheten att studera med bibehållet aktivitetsstöd.

Sedan dess gäller att alla deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har möjlighet att gå till reguljär utbildning på kommunens vuxenutbildning (grundläggande eller gymnasial nivå), eller motsvarande utbildning på folkhögskola.

För att gå till utbildning på högskola eller universitet med bibehållet aktivitetsstöd krävs att deltagaren varit i Jobb- och utvecklingsgarantin i minst 450 ersättningsdagar.

Källa: Arbetsförmedlingens prognos för utbetalningar 2016-2020, (daterad 2016-10-26), sid 23

Beredskapsjobb

2017 ska minst 500 personer anställas i beredskapsjobb på svenska myndigheter, för att utföra enklare arbetsuppgifter.

Målgruppen utgörs av människor som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända asylinvandrare.

Villkoren för dessa beredskapsjobb ska motsvara de som gäller för extratjänsterna.

Taket för lönebidrag höjs marginellt

Regeringen höjer taket för lönebidrag marginellt, från 16.700 kronor i månaden till 17.100 kronor i månaden, från och med 2017.

Taket för lönebidrag har inte höjts sedan 2007.

Kommentar: Den så kallade FunkA-utredningen, som tillsattes av Alliansregeringen i juni 2011, levererade våren 2012 ett betänkande med förslag om att höja taket för lönebidraget till 0,45 prisbasbelopp, då motsvarande 19.800 kronor i månaden.

Källa till kommentar: Funka-utredningens betänkande “Sänkta trösklar, högt i tak”, sid 21

Huvudsakliga källor

Regeringen.se: Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2017

Ekonomistyrningsverket: Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsförmedlingen

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök