skip to Main Content
Ylva Johanssons Tal På Stora Sociala Företagsdagen I Göteborg

Ylva Johanssons tal på Stora sociala företagsdagen i Göteborg

Ingrid Bexell, kommunikationsansvarig vid Coompanion Göteborgsregionen, har lagt upp arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons tal vid Stora sociala företagsdagen på YouTube.

Rubriken för talet är “En politik för företag med hållbarhet som drivkraft – hur ser den ut?”

YouTube-inslaget återfinns i slutet av det här inlägget, men ett kort refererat av talet kan vara på sin plats.

Ylva Johansson inledde med att säga några vackra ord om hur arbetsintegrerande sociala företag kan hjälpa människor att få bidra med de resurser de har.

Hon förklarade att hon vill att ökningen av sociala företag och antalet människor de sysselsätter ska fortsätta. Ministern kom därvid in på den så kallade satsningen på sociala företag som regeringen säger sig göra.

Ylva Johansson talade om “enormt stora förändringar” inom arbetsmarknadspolitiken och vad gäller Arbetsförmedlingens sätt att arbeta. Hon framhöll att Arbetsförmedlingen varit en myndighet med stora problem och med felaktigt fokus.

Detta ska det dock bli ändring på – i framtiden ska arbetsförmedlingarnas personal inte vara för låsta av stelbenta regler och byråkrati, då den nuvarande regeringen tagit bort mycket av de regleringar som styr arbetet. Men myndigheten är stor, så omställningen kommer att ta tid.

De arbetsintegrerande sociala företagen fick beröm för det sätt som de jobbat med sysselsättningsplatser inom fas 3. Det har i praktiken inneburit arbetsträning för fas 3-deltagarna, betonade ministern med gillande tonfall.

Vad just arbetsträning beträffar kommer den med stor sannolikhet att bli en omfattande åtgärd framöver. Arbetsintegrerande sociala företag förväntas göra stora insatser på området.

Ylva Johansson ska också låta se över anställningar med lönebidrag i avsikt att ge dem en modern utformning. Bland annat ska lönetaket äntligen höjas.

Problematiken kring samarbetet mellan de sociala företagen och Arbetsförmedlingen kom givetvis upp. En del arbetsintegrerande sociala företag har bra samarbete med myndigheten, men alla har det inte. Men ge inte upp om Arbetsförmedlingen, bad ministern. Förändringsarbete pågår och förändringarna i positiv riktning kan gå ganska fort, hoppades hon.

Frågestunden

Under den avslutande frågestunden fick Ylva Johansson frågor om:

  • lönebidrag;
  • att få ut information till arbetsförmedlingarna om att arbetsträning ska användas;
  • regelförenklingar för Arbetsförmedlingen;
  • andra kanaler än Arbetsförmedlingen för att bidra till en mer hållbar arbetsmarknad;
  • arbetsträning hos andra goda anordnare än sociala företag;
  • att förslagen som ska hjälpa de sociala företagens verksamhet ännu saknas i praktiken;
  • riktad upphandling till sociala företag.

Lasse Reuterberg, Blåelds representant vid evenemanget, ställde en fråga av stort och allmänt intresse (17.30 in i filmklippet):

Lasse Reuterberg: Det är en positiv bild ministern ger om framtiden. Men många av oss sociala företag lever i nuet och i det korta perspektivet så håller företag på att gå under just nu. Varje timme försvinner en till två tjänster i den sociala ekonomin på grund av en för snabb avveckling av fas 3.

Hur ska vi kunna stoppa Arbetsförmedlingen från att göra det man kallar för internplaceringar? Det är ett stort problem på många ställen och som sagt var, varje dag försvinner företag och många tjänster försvinner.

Det skulle vara skönt att få ett medskick – jag ska träffa åtta personer i kväll, som riskerar att bli av med sina jobb i Skövde. Ett medskick från ministern om varför de blir av med jobben på grund av Arbetsförmedlingens internplaceringar.

Ylva Johansson: Tanken är att många av dem som har varit placerade på en sysselsättningsplats lämpar sig, tror jag, för arbetsträning och för många som har varit på arbetsintegrerande sociala företag är det arbetsträning man har ägnat sig åt i praktiken. Det har inte varit en förvaring utan det har varit en utveckling.

Då är det det [arbetsträning] man ska ha och det gäller att komma överens med AF lokalt om detta. Och jag vet att det har varit lite problem med signalerna ut till arbetsförmedlingarna men jag hoppas att vi har tagit itu med detta, så på AF igen helt enkelt. Försök få till långsiktiga avtal lokalt mellan respektive anordnare [och AF].

AF måste få fram väldigt många platser för arbetsträning nu, för alla är inte redo att ta ett jobb utan behöver arbetsträning och många arbetsintegrerande sociala företag har i praktiken sysslat med arbetsträning, fast det har hetat sysselsättningsplats.

Budgetpropositionens magra mylla

Ylva Johanssons entusiasm för det sociala företagandet var påfallande, hela hennes tal igenom.

Det engagemanget kan ställas i kontrast mot de fåtaliga och återhållsamma rader, som ägnas de arbetsintegrerande sociala företagen i budgetpropositionen för 2017.

Magdalena Andersson budgetpropositionen 2017

Ur budgetområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv, sid 45-46:

“De arbetsintegrerande sociala företagen gör i dag en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för människor som varit arbetslösa eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Dessutom stärker de människors förutsättningar att så småningom bli anställningsbara. Det är angeläget att de sociala företagen ges förutsättningar för att göra så även i framtiden.

Regeringen har uppdragit åt Tillväxtverket att i samråd med Arbetsförmedlingen och inom ramen för EU:s statsstödsregelverk utarbeta och genomföra ett tvärsektoriellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer och med det antalet sysselsatta.”

Mer var det inte.

Extratjänster till arbetsintegrerande sociala företag?

Kan de arbetsintegrerande sociala företagen hysa förhoppningar om att det “inom ramen för EU:s statsstödsregelverk” ska finnas utrymme för att låta även sociala företag anordna extratjänster?

Ur regeringens information om förändringar av extratjänster, daterad den 16 september 2016:

“Regleringen gällande extratjänster har till viss del varit begränsande. Regeringen ska nu se över denna reglering i syfte att bredda möjligheterna att använda extratjänster inom fler områden.”

En hälsning till regeringen från oss som arbetar inom den sociala ekonomin:

Tänk gärna på de arbetsintegrerande sociala företagen, när ni nu ska se över regleringen av extratjänster.

En politik för företag med hållbarhet som drivkraft – hur ser den ut?

Ladies and gentlemen – on stage tonight: Ylva Johansson!

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök