skip to Main Content
Mänskliga Minusposter – Alla Människor Presterar Inte Lika Mycket Av Värde

Mänskliga minusposter – alla människor presterar inte lika mycket av värde

Allt fler i arbetskraften bidrar med allt för lite i arbetslivet. De utkristalliserar sig som minusposter i företagens bokslut. Hamnar de i arbetslöshet, upptäcker många av dem snart att de inte är välkomna någonstans på arbetsmarknaden längre.

De faller genom systemet och befinner sig efter ett par år i fas 3, tillsammans med många andra i arbetsgivarnas ögon olönsamma personer. Hjälpen från Arbetsförmedlingen upplevs av en del som obefintlig. Men även de som får efterfrågade insatser på vägen, upptäcker att det stödet inte är tillräckligt för att få dem i arbete igen.

De är helt enkelt inte attraktiva på den ordinarie arbetsmarknaden längre, oavsett ansträngningar från den traditionella arbetsmarknadspolitiken.

Det är svårt att säga något positivt om framtiden, för dessa drabbade individer. De insatser som erbjuds inom dagens arbetsmarknadspolitik tycks alltså bristfälliga och otillräckliga; de åtgärder som bebådas för morgondagen förefaller mindre lämpade för målgruppen. Såväl befintlig som förebådad politik har drag av spekulation och orealistiska förväntningar.

I väntan på bättre tider, vore det intressant att se fas 3 utvecklas i stället för att avvecklas. Med en alternativ arbetsmarknadspolitik kan grunden läggas för en alternativ arbetsmarknad, för flera tiotusental långtidsarbetslösa.

Mänskliga minusposter

Det kan på goda grunder misstänkas att en betydande del av arbetsmarknadens restposter hamnat i den obekväma sitsen, därför att de är minusposter i företagens bokslut. Även med kraftiga lönesubventioner och anpassningar av arbetsplatser och arbetsuppgifter.

Den fritt tänkande och frispråkige nationalekonomen Tino Sanandaji har skrivit en krönika i affärstidningen Realtid med smått dramatisk innebörd, om de torftiga framtidsutsikterna för dessa mänskliga minusposter.

Arbetslinjen rår inte på improduktiv arbetskraft

Sanandaji beskriver hur nationalekonomiska standardmodeller för att analysera och åtgärda strukturell arbetslöshet inte längre fungerar. Han noterar att lågutbildades sysselsättningsgrad sjunkit från 75 procent 1990 till bedrövliga 59 procent 2013 – trots att Alliansens arbetslinje var avsedd att göra människor ur denna grupp mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Den förklaring som presenteras i krönikan, till att modellerna inte längre är adekvata och relativt lågproduktiva personer inte välkomna på arbetsmarknaden, är tankeväckande och lätt skrämmande.

Krönikan bör läsas i sin helhet, men här några nyckelcitat ur densamma:

Tesen är att många arbetslösa idag är “negativ-produktivitetsarbetare” – arbetare som skapar större kostnader för arbetsgivaren än de bidrar till verksamheten.

En improduktiv person som stör produktionen skapar därför stora förluster. Det kan handla om att sänka kvalitet, skapa konflikt och dålig stämning, ge dålig service till kunder eller helt enkelt vara inkompetent. Den svagaste länken i kedjan avgör produktiviteten för hela teamet.

Men om arbetslösa alltmer handlar om negativ-produktivitetsarbetare är den deprimerande slutsatsen att vare sig högerns eller vänsterns standardverktyg kan lösa utanförskapet. Vi måste i så fall tänka nytt när det gäller utanförskapet.

Realtid: Arbetslinjen rår inte på improduktiv arbetskraft

Klassiska arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom utbildningar, praktikplatser och kraftiga lönesubventioner under en längre tid, förefaller inte vara tillräckliga för att ge de mindre eftertraktade individerna en plats i dagens arbetsliv.

Nya synsätt, metoder och verktyg är uppenbarligen av nöden.

Det talas ofta om behovet av en reformerad arbetsmarknad. Ibland också om en alternativ arbetsmarknad, för de mer oförmögna.

Kanske behövs det därtill en alternativ arbetsmarknadspolitik, vars främsta syfte inte skulle vara att få människor i arbete, utan att hålla dem i arbetsfört skick. Samt att hjälpa till med att slussa in de som så behöver, i verksamheter inom den alternativa arbetsmarknaden.

För den bistra sanningen är, att kraven på den ordinarie arbetsmarknaden är stora och ständigt ökande. Den som inte håller måttet riskerar bli en börda för arbetskamraterna. Utslagningen är hård, emellanåt brutal.

 

Vägen mot fas 3

En vecka efter valet, söndagen den 21 september, sände SVT Östnytt ett halvtimmeslångt program som heter Vägen mot fas 3. Syftet med programmet sägs vara att försöka hitta orsakerna till att människor hamnat i fas 3.

Svt-mo-tfas3

Tittarna får under programmets gång träffa några arbetslösa personer, tjänstemän på olika arbetsförmedlingar och en forskare vid Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), professor Anders Forslund.

De långtidsarbetslösa som Östnytt låter komma till tals verkar fullt kapabla och arbetsföra. Enligt programmet skulle de kunna ha haft ett jobb, om de bara fått rätt hjälp från Arbetsförmedlingen.

För den som är intresserad av sådana här frågor är det ett utmärkt program – dock med en tydlig svaghet.

Visst finns det ett antal kapabla och arbetsföra människor som hamnat i fas 3, trots att åtgärden var tänkt som ett alternativ till förtidspensionering.

Men de som gjort programmet har inte brytt sig om att spåra upp någon av alla de fas 3-deltagare, som inte är så kapabla och som knappt klarar ens en kravlös sysselsättning, efter många år i arbetslöshet. Människor som behöver hjälp med att komma upp på banan och bli arbetsföra igen, innan det är meningsfullt att börja tala om arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Detta medför att den oinformerade tittaren får en skev bild av hur det egentligen ser ut med deltagarna i fas 3. Intrycket blir att en representativ fas 3-deltagare är en kompetent och kapabel individ, som skulle ha haft ett jobb för länge sedan om bara Arbetsförmedlingen organiserat sig och bjudit till lite bättre.

Tyvärr är det snarare så, att den genomsnittlige fas 3-deltagaren är begränsat arbetsför och en föga anställningsbar figur. Det finns ofta reella skäl till att de arbetslösa som hamnat så långt ut i marginalen inte är eftertraktade på arbetsmarknaden.

 

Statskontoret rapport om långtidsarbetslöhet

Statskontoret gav för ett år sedan ut en rapport, som heter Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen. Även där beskrivs vägen till fas 3. Av rapporten framgår att majoriteten av de som hamnat i fas 3 har stora svårigheter på arbetsmarknaden, för det mesta av lätt begripliga orsaker och inte sällan på grund av flera samverkande faktorer.

Blåeld gjorde under senvåren 2013 en egen studie, Leder det till jobb, då?, som beskrev statusen hos den grupp människor som haft fas 3-placering vid Blåeld. Det rörde sig då om drygt 150 personer.

Av den studien framgick det tydligt, att det i allmänhet fanns goda skäl till att deltagarna hade gått arbetslösa länge, fallit genom systemet och till slut hamnat i fas 3. Mycket få bedömdes som kapabla att utan vidare klara ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, med de krav detta ställer.

Om Blåeld haft en militär sysselsättningsgrupp.

 

Det finns gott om tänkbara alternativ – men varför inte ett otänkbart?

Vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden, är det väl rimligt att tro att darwinismen styr även där. De som bäst förmår anpassa sig till de förändrade villkoren kommer också att klara sig kvar.

Färre jobb totalt och högre krav av olika slag gör det än viktigare att ha jobbat med rätt saker, i rätt branscher och företag, och att ha ett väl utvecklat kontaktnät av betydelse.

Paradoxalt nog kan den ökade utslagningen leda till att fler människor med svårigheter i arbetslivet kommer att få möjligheter på en alternativ arbetsmarknad.

Av det enkla skälet, att när den ordinarie arbetsmarknaden krymper, kommer antalet välutbildade och relativt röststarka arbetslösa nå sådana volymer att politikerna (förhoppningsvis) känner sig tvungna att ändra spelreglerna.

Hur en hållbar alternativ arbetsmarknad, med tillräckligt många arbetstillfällen, skulle se ut vet vi inte mycket om. Socialt företagande har en del förespråkare, men har än så länge inte lyckats skapa mer än c:a 10 000 jobb runt om i landet. Ställ det i relation till antalet deltagare i fas 3, där det för stunden finns omkring 35 000 människor. Det stora flertalet av dessa skulle gärna vilja ha ett avlönat arbete, för att dryga ut en för det mesta knapp försörjning.

Lek med tanken att utveckla fas 3, i stället för att avskaffa åtgärden.

embryo

 

Med ett regelverk bättre anpassat till deltagares och seriösa anordnares behov, med betoning på sociala och mänskliga aspekter, med arbetsuppgifter och sysselsättningar som stärker individen och gör nytta för omgivningen, så finns där ett storskaligt embryo till en alternativ arbetsmarknad.

Komplettera med en ersättning (kalla det gärna lön) som det går att leva på, inte bara överleva, så skulle tillvaron bli uthärdlig också för långtidsinskrivna med genuina svårigheter på arbetsmarknaden.

En sådan förändring förutsätter dock, att politiker och opinionsbildare ger upp den förlegade tanken om full sysselsättning och accepterar en omfattande utslagning från den ordinarie arbetsmarknaden. Tillåt i stället att människor förs över till en alternativ arbetsmarknad, kraftigt subventionerad, med mjukare villkor och lägre krav. För många permanent, men med värdigheten i behåll.

Satsa sedan offensivt på en optimal nationell produktion, pådriven av ett fritt och ostyrigt näringsliv i stort och smått. Med fortsatt ökad produktivitet och ökat kunskapsinnehåll hos arbetskraft, maskiner, produkter och tjänster, och därmed också ett kraftigt ökat förädlingsvärde.

Så får det visa sig hur många lågproduktiva och icke-produktiva som landet långsiktigt kan ha råd med, ekonomiskt och socialt.

Fotoillustration: Veronica Aguilar (CC)

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök