skip to Main Content
Intressant, Angeläget Och Tillfredsställande. Blåeld Som Aktör I Civilsamhället

Intressant, angeläget och tillfredsställande. Blåeld som aktör i civilsamhället

Med denna artikel om Blåeld som aktör i civilsamhället avslutar Blåeld Media den serie som inleddes tisdag den 3 december med Civilsamhället – en introduktion och fortsatte med Omvärldsbevakning special: Civilsamhället tisdag den 10 december.

Intressant, angeläget och tillfredsställande

Aktiviteter inom civilsamhället kännetecknas av att människor kommer samman av fri vilja, för att ägna sig åt någon verksamhet som de finner intressant, angelägen och som ger dem tillfredsställelse.

Just där finner man Blåelds insatser för långtidsinskrivna arbetslösa. Det dagliga arbetet ger upphov till intressanta möten med människor av alla de slag.

Insatserna är angelägna, för dessa människor behöver hjälp med att hålla sig kvar på arbetsmarknaden och de behöver ofta ett socialt stöd och en gemenskap som tiden i arbetslöshet tagit ifrån dem.

Verksamheten ger också tillfredsställelse för de som arbetar med den. De får se hur människor rätar på ryggen, växer till sig och får självkänslan tillbaka, förbättrar sin förmåga att klara av ett jobb – och i lyckliga fall även får tag på ett arbete.

Blåeld – en ideell organisation med ideal

Blåeld kan karakteriseras som en idéburen och ideell organisation. De ideal som formar verksamheten är till centrala delar hämtade från Blåbandsrörelsen.

Det innebär bland annat att Blåeld tar ett betydligt större socialt ansvar för de arbetslösa än vad som är brukligt inom arbetsmarknadspolitiken.

– En övergripande idé för verksamheten är att lindra och motverka social misär, säger Blåelds stabschef Lars Lindblad. Han kompletterar med några enkla ord som är en ledstjärna för Blåelds arbete inom arbetsmarknadspolitikens ramar:

– Omsorg om individen genomsyrar verksamheten.

Lars Lindblad anser att det är för mycket generalisering i debatten kring de långtidsinskrivna arbetslösa. Den arbetslöse som individ tappas bort. Arbetsförmedlingens regelverk är generellt och skall gälla lika för alla, men det är stor skillnad mellan olika långtidsarbetslösas förutsättningar och behov.

– Civilsamhället kan hjälpa individen på ett annat sätt än vad Arbetsförmedlingen kan. En aktör som Blåeld ser den arbetslöse som människa och kan hjälpa denne att hitta fram till vad som är rätt för just den personen. Gemenskapen som är en del av verksamheten ger också upphov till synergieffekter.

Framgångsrikt arbete i svårt och vanskligt läge

Som tjänsteleverantör till Arbetsförmedlingen är Blåeld hårt styrt av ett regelverk som lämnar mycket lite rum för flexibilitet. Likväl har Blåeld inom dessa ramar funnit utrymme att arbeta framgångsrikt med sina arbetslösa deltagare.

En viktig del av uppgiften är att engagera människor som under flera år passiviserats i ett påfrestande utanförskap och få dem aktiva i verksamheten. Det rör sig bland annat om människor med svagt socialt kapital, urholkad yrkeskompetens och/eller olika slag av funktionsnedsättningar.

– Det är inte helt okomplicerat, säger Blåelds verksamhetsledare Lasse Reuterberg, men det hela handlar om att se varje deltagare som den han eller hon är.

– En av de stora utmaningarna är att hjälpa deltagarna att vinna tillbaka lusten och orken att ta tag i sina egna liv.

Trots att många av de människor som kommer till Blåeld är rejält tilltufsade och ofta inte fullt arbetsföra, repar sig ett förvånansvärt stort antal av dem med tiden.

Det har inneburit att Blåeld kunnat anställa många deltagare, dels till sina sociala företag, dels till att bistå i verksamheten inom sysselsättningsfasen.

Det senaste året har fler än tjugo deltagare blivit anställda, till ömsesidig glädje och båtnad.

Framtiden är oviss

Verksamheten för deltagarna vid Blåeld finansieras i hög utsträckning genom anordnarstöd inom Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Om sysselsättningsfasen försvinner, hur går det då för dessa de mest oönskade på arbetsmarknaden?

Frågan är överhängande aktuell, med anledning av riksdagsvalet 2014. Men oavsett vilken inställning till sysselsättningsfasen nästa regering har, kommer det fortfarande att finnas en månghövdad skara långtidsinskrivna arbetslösa med behov av stöd och aktiviteter.

Tillträdande regering kommer att behöva hjälp av många aktörer med att hantera situationen.

– Min bedömning är att Blåeld kommer att behövas i framtiden vilken regering som än kommer, säger Lasse Reuterberg.

Den civila sektorns betydelse kommer att öka

Lasse Reuterbergs bedömning av framtiden vilar troligen på säker grund. Blåeld och liknande aktörer inom den civila sektorn kommer att behövas under överskådlig tid. Den bistra verkligheten försvinner inte, även om det blir ett regeringsskifte.

Situationen kommer sannolikt att bli än mer svårhanterlig, vad gäller den kategori av arbetslösa som de senaste åren härbärgerats i sysselsättningsfasen. En ideologiskt formad politik som inte tar hänsyn till denna verklighet, löser inga problem.

Det finns idag fler än tvåhundratusen arbetslösa som går i rundgång mellan öppen arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och emellanåt en och annan kraftigt subventionerad korttidsanställning.

En stor del av dessa människor har så lite att tillföra en arbetsplats, att få arbetsgivare är intresserade av att anställa mer än temporärt, ens med omfattande subventioner.

Många av de som skulle kunna tillföra något får alltför sällan chansen, då stämpeln som långtidsinskriven arbetslös är så stigmatiserande i arbetsmarknadens ögon.

Befintliga utslagningsmekanismer, kombinerade med tillförsel av tiotusentals asylsökande i arbetsför ålder vart år, innebär att siffran med stor sannolikhet kommer att stiga.

Vid kommande val hösten 2014 kan det mycket väl finnas uppemot en kvarts miljon människor, som i olika grad är svårplacerade på arbetsmarknaden.

Oppositionen har hittills inte redovisat några trovärdiga förslag om hur denna utsatta och i konkurrensen mycket svaga grupp ska komma i jobb i någon större utsträckning. Och Alliansens politik har hittills inte visat sig tillräckligt effektiv vad gäller att få människor med svag ställning på arbetsmarknaden i jobb; ett misslyckande som bekräftas av att antalet deltagare i sysselsättningsfasen ständigt ökar.

När det gäller omsorgen om och arbetsträningen för de arbetslösa som befinner sig långt från det ordinarie arbetslivet, är civilsamhällets organisationer här för att stanna. De styrande politikerna har ett förpliktigande ansvar: att se till så att de aktörer inom civilsamhället som arbetar med dessa svåra frågor, tillförs så pass med resurser att de kan överleva och fortsätta med sitt arbete.

Tillförda resurser är bra att ha

… all the things I could do; if I had a little money …

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

This Post Has One Comment

Kommentarer är avstängda.

Back To Top
×Close search
Sök